Til den kommunistiske bevægelse i Danmark

 

Centralkomiteen i Danmarks Kommunistiske Parti ML har på sit møde den 28. Juni 97 besluttet at ekskludere partiets formand gennem 18 år, kammerat Klaus Riis, det tidligere CK-medlem og leder af Københavns partidistrikt Dorte Grenaa samt den hæderkronede modstandsmand og kommunistiske partiveteran Frede Klitgård under påberåbelse af "partiskadelig virksomhed".

Disse uhørte eksklusioner er et klimaks i en intern kamp i DKP/ML op til partiets 7. Kongres i marts i år og efterfølgende.

Undertegnede tidligere og indtil-nu medlemmer af DKP/MLs Centralkomite og andre ledelser erklærer, at dette skridt ikke bare betyder en sprængning af Danmarks Kommunistiske Parti ML, men også et alvorligt tilbageslag i kampen for at skabe eet stærkt kommunistisk parti på marxismen-leninismens grund i vort land.

Disse eksklusioner er et udtryk for en begyndende ændring af DKP/MLs politiske linje og kurs. Den 7. kongres kunne opsummere, at partiet og Dagbladet Arbejderen aldrig havde stået i en stærkere og mere gunstig situation. Denne situation er imidlertid ved at blive sat overstyr.

 

Politisk set havde den 7. kongres karakter af en kompromiskongres.

Et opgør med den leninistiske partiopfattelse var begyndt at bane sig vej i partiet.

I stedet for at anvende de leninistiske normer for opbygningen af det kommunistiske parti søges disse i teori og praksis erstattet med alskens opportunistiske ideer under påberåbelse af "udvidelse af partidemokratiet".

I stedet for at sætte skabelsen af eet stærkt kommunistisk parti i centrum er den nuværende CK begyndt at tale om skabelsen af et "kommunistisk masseparti" og en "masseavis" - og det i en situation, hvor de danske kommunister fortsat er splittede og ikke forenet i et fælles parti, og hvor den ideologiske, politiske og organisatoriske forening af de kommunistiske kræfter er og må være hovedopgaven for alle kommunister.

I stedet for at fremhæve den marxistisk-leninistiske teoris sandhed og styrke, tales der om leninismens såkaldte "krise" og dens angivelige "mangler".

Uoverensstemmelser omkring opfattelsen af partiopbygningen er blevet udvidet til uenigheder omkring linje, strategi og taktik i kampen for en socialistisk revolution i vort land.

På felt efter felt er en ny højreopportunistisk kurs ved at blive udkrystalliseret, som bryder med den fremgangsrige linje, som DKP/ML har fulgt i kampen for at genskabe et ægte kommunistisk parti i vort land - som blev nødvendig som følge af den moderne revisionismes gennembrud i den internationale kommunistiske bevægelse og i DKP.

Sammensætningen af den Centralkomite, som valgtes på den 7. kongres, markerer konsolideringen af denne nye kurs i partiet.

Den opsigtsvækkende eksklusion af kammerat Klaus Riis tre måneder efter denne kongres er et dramatisk signal til partiet selv og til den danske og internationale kommunistiske bevægelse om det fremadskridende opgør med partiets hidtidige politik og historie.

 

I et forsøg på at sikre enheden i partiet og undgå en antagonisering af de ideologiske og politiske modsætninger, der udviklede sig op til den 7. Kongres, valgte kammerat Klaus Riis i god tid at meddele, at han ikke ville søge genopstilling til formandsposten. Talrige andre konkrete bestræbelser på at sikre enheden i partiet og undgå en skærpelse af modsætningerne er blevet afvist.

af den nuværende CK, der i stedet har fulgt en politik for isolering af kammerat Klaus Riis og en hel række mangeårige medlemmer af partiets Centralkomite og andre vigtige partiledelser.

Den fremsætter en række urigtige og opdigtede anklager mod Klaus Riis, Dorte Grenaa og Frede Klitgård for "fraktionel" og "partiskadelig virksomhed", samtidig med at den forsøger at stemple politisk enighed med DKP/MLs hidtidige politik og med Klaus Riis som udslag af "personlig loyalitet", af "manipulation" og som "manglende selvstændig stillingtagen".

Undertegnede tidligere ledere i DKP/ML afviser med vrede og harme alle disse falske anklager og påstande.

Vi har besluttet at forlade Danmarks Kommunistiske Parti ML, fordi partiet ikke længere kan betragtes som en ledende kraft i kampen for skabelsen af et stærkt kommunistisk parti og er i færd med at reducere sig selv til en politisk smågruppe. Den nuværende CKs kurs og beslutninger betyder en øget splittelse af kommunisterne i vort land og hasarderer den kommunistiske bevægelses og Dagbladet Arbejderens fremtid.

Vi - og en række andre kammerater med os - vil fortsætte kampen for at genskabe et stærkt kommunistisk parti i Danmark og for at styrke kampen mod den kapitalistiske offensiv på alle områder, herunder den øjeblikkelige opgave: at sikre et Nej til de europæiske monopolers Union ved den kommende folkeafstemning.

30. juni 1997

Henning Påske Jensen

medlem af Centralkomiteen i en række perioder siden partistiftelsen, herunder den 6. og 7. Kongres, leder af Fyns partidistrikt

Carsten Jonassen,

medl. af CK og forretningsudvalget gennem 18 år til den 7. kongres, tdl. leder af Fyns distrikt

Lars Lund

medl. af CK, FU og sekretariat siden 1981 til den 7. kongres , tdl. redaktør af Dagbladet Arbejderen

Lisbet Nielsen

medl. af CK og FU siden partistiftelsen til den 7. kongres

Flemming Jensen

kandidatmedl. og medl. af CK gennem 12 år, i perioder medl. af FU og sek.,

Anker Holm

partiveteran, aktiv i DKP og den kommunistiske bevægelse siden 1935

Jonas Odgaard

leder af Ungdoms-Grundorganisationen, Københavns partidistrikt

Troels Larsen

medl. af Rød Ungdoms landsledelse

Ebbe Klausen

leder af partidistriktet i Københavns, Fredriksborg og Roskilde amter til foråret 97

Franz Krejbjerg

kandidatmedl. af CK i flere perioder, senest valgt på den 7. kongres

Dorte Grenaa

medlem af CK, FU og sekretariat i en række perioder siden partistiftelsen, tdl. leder af Københavns partidistrikt

Frede Klitgård

CK-medl. gennem en række perioder frem til kort før den 7. kongres

Klaus Riis

medl. af CK, FU og sekretariat fra partistiftelsen til 7. kongres, tdl. partiformand